corporate communicatie • overheidscommunicatie • gebiedscommunicatie • branding • grafische vormgeving • print • web • participatie

TAKK is een strategisch en creatief communicatiebureau
met een ideaal

 

«Laten we de mensen in godsnaam ontdoen van overbodige ballast», zo stelt grafisch vormgever Wim Crouwel. TAKK kan zich helemaal in deze visie vinden. Iedereen ziet of hoort elke dag honderden communicatie-uitingen van organisaties, ondernemingen of overheden. Maar hoeveel informatie daarvan bereikt ons echt? Veel communicatie verrast niet, ontregelt niet en passeert zonder te raken.

 

Het kan nochtans anders. TAKK is ervan overtuigd dat als je strategie, creativiteit én eenvoud combineert, je tot sterke, mooie en zinvolle communicatie komt. Communicatie die wel de gepaste informatie op de correcte manier bij de juiste mensen brengt, die misverstanden vermijdt en het juiste aspect aandacht geeft. Communicatie die wederzijds begrip tot stand brengt, mensen verbindt en nieuwe ideeën, inzichten en coproducties doet ontstaan. Communicatie die bijdraagt tot een betere samenleving. Dat is wat TAKK samen met organisaties, ondernemingen en overheden wil realiseren.

Samenwerking op maat

 

TAKK is een ZZP (zelfstandige zonder personeel) in Gent. Voor grotere opdrachten werkt TAKK samen met een team van adviseurs, vormgevers, planners, creatieven en deskundigen op maat van de klant en de opdracht. Deze flexibele organisatiestructuur maakt een vlotte en uiterst gespecialiseerde manier van werken mogelijk die leidt tot unieke inzichten en kruisbestuivingen.

Wat TAKK biedt

TAKK ontwerpt communicatiestrategieën, geeft communicatieadvies, bedenkt campagneconcepten en creëert communicatiemiddelen voor grote en kleine organisaties, ondernemingen of overheden.

communicatie- strategie & advies

campagne- concepten

grafisch ontwerp

copywriting

naam, logo & huisstijl

branding

websites & online media

flyers folders affiches brochures

magazines & jaarverslagen

advertenties

persberichten

video

TAKK doet dit op de domeinen corporate communicatie voor profit en non-profit, overheidscommunicatie, gebiedscommunicatie en PR.

Corporate communicatie

Organisaties overleven niet zonder maatschappelijke verantwoording af te leggen, zonder zich te positioneren, zonder te communiceren. TAKK helpt je organisatie (profit en non-profit) rechtlijnig en doelgericht communiceren. Vorm en inhoud stemmen we af op de leefwereld van de doelgroepen. Daarbij vertrekken we vanuit een sterke (merk)identiteit. Die identiteit maakt duidelijk waarvoor je organisatie staat en wat ze wil bereiken. Alleen zo kun je een duurzame relatie opbouwen met je doelpubliek.

Overheids-
communicatie

Met gerichte communicatie kun je als overheid niet alleen burgers correct informeren over het hoe en waarom van je beleid, maar kun je hen ook uitnodigen om aan dit beleid te participeren. Bovendien is goede communicatie cruciaal om tot duurzame gedragsverandering te komen, zoals mensen aanzetten gezonder te eten, zich veiliger te verplaatsen of hun afval niet zomaar op straat te gooien. TAKK creëert doeltreffende en originele communicatiemiddelen om burgers op een duidelijke en doordachte manier te informeren en betrekken.

Gebieds-
communicatie

Locaties met een sterke eigenheid en identiteit hebben een voorsprong. Ze kunnen zich onderscheiden van de rest en maken duidelijk welke kwaliteiten ze hebben. De (her)ontwikkeling van een gebied is de uitgelezen kans om deze identiteit in de verf te zetten en een relatie op te bouwen met alle betrokkenen. Niet enkel met toekomstige bewoners maar ook met de huidige buurtbewoners die hinder kunnen ondervinden van de infrastructuurwerken. TAKK maakt communicatiecampagnes voor de ontwikkeling van een woonwijk, bedrijventerrein of ruimtelijk plan met het oog op begrip, verbondenheid en enthousiasme bij de doelgroepen.

PR

De media maken of kraken. Dat ervaren politici als geen ander. Dagelijks trotseren zij en hun communicatieadviseurs de medialogica: alles moet sneller, emotioneler, persoonlijker, lokaler, conflictueuzer, visueler en korter. Maar ook voor organisaties en ondernemingen is een goede perscommunicatie uiterst belangrijk. Inzicht in de spelregels van de pers is het vertrekpunt voor een sterk en consequent persbeleid. Wat is een goede invalshoek voor welke journalist? Wat heeft hij of zij nodig om een sterk artikel te brengen? En welk medium is voor welke boodschap het interessantst? TAKK stelt voor u sterke persberichten op, organiseert persmomenten en verzorgt uw perscontacten.

Aanpak

TAKK combineert strategie met creativiteit en gelooft in de kracht van eenvoud.
Inhoud en vormgeving zijn daarbij even belangrijk. Want ook al is de inhoud nog zo sterk, met een slechte vormgeving gaat deze totaal de mist in. Om deze aanpak voor strategische, creatieve en sterke communicatiecampagnes te garanderen, hebben we volgend vijfstappenplan.

1. Observeren

De fundamenten voor een goede communicatiestrategie zijn kijken en luisteren: zien wat er al is en wat er nog moet zijn, weten wat er leeft in de samenleving, begrijpen wat de klant wil, de context aanvoelen en raakvlakken tussen de actoren vinden. We maken een multidisciplinaire analyse van de communicatieopdracht en de leefwereld van de doelgroepen met sociologische, psychologische, economische, ruimtelijke, culturele en communicatieve invalshoeken.

2. Reduceren

Na deze analyse gaan we op zoek naar de essentie. Alleen zo kunnen we een goede communicatiestrategie bepalen. Wat is het (communicatie)probleem precies? Wat willen we vertellen? Aan wie? En waarom? Hoe bereiken we onze doelgroepen het beste? Welke middelen zijn geschikt om onze boodschap over te brengen? Waar positioneren we ons? We geven antwoorden en maken keuzes.

3. Ontwerpen

We vertalen de strategie in het creatieve concept: de centrale boodschap, inhoud, toon en vorm waarrond we de communicatie bouwen. Met ontwerpschetsen en -teksten concretiseren en visualiseren we het centrale creatieve idee.

4. Verbinden

Communiceren is mensen verbinden. Het creëert een band tussen de zender en ontvanger. De vorige fases leiden tot de creatie van concrete communicatiemiddelen die deze relatie met het doelpubliek tot stand brengen, analoog of digitaal: een magazine, een website, een logo, een huisstijl, een brief, een advertentie, een persbericht, een affiche, een jaarverslag, een infomoment, etc.

5. Evalueren

Communicatie is een continu proces. Daarom gaan we na of onze communicatiecampagnes hun doel bereiken zodat we waar nodig kunnen bijsturen.

Referenties

TAKK heeft al gewerkt voor

Stad Gent

Stad Brugge

Stadsontwikkelings-
bedrijf Gent

IVAGO

 Gemeente De Pinte

 Samenlevingsopbouw

Demos

Sociale huisvesting
WoninGent

MATEXI

Maatontwerpers

Vereniging van
Wijkgezondheidscentra

Gents Instituut

voor Gezondheidsrecht

HuurInGent

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

Essent
(i.s.m. Cantilis)

Luchthaven Oostende
(i.s.m. Cantilis)

Contact

Alain Tack
Leithstraat 18
9000 Gent
Tel: +32 (0)479 41 09 43
E-mail: info@takkcommunicatie.be